Prohlášení GDPR

(v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

Správce osobních údajů

Petr Janda, se sídlem Na vyhlídce 325, Česká Kamenice, 407 21
IČ: 65616324, tel.: 662 162 195 email: pjsw@seznam.cz

Zásady zpracování osobních údajů

 1. osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
 2. osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
 3. rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
 4. přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje
 5. osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány
 6. osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

Zpracovávané osobní údaje

Jméno a příjmení
Adresa
Telefonní číslo
Emailová adresa

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Plnění smlouvy: prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace

Vaše osobní údaje poskytujeme

– neposkytujeme

Vaše práva dle GDPR jako subjektu poskytujícího osobní údaje

 1. právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
 2. právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
 3. právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
 4. právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 5. právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
 6. právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
 7. právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)
 8. v souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR vás zvláště informujeme že:
 • máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně profilování na založeného na těchto ustanoveních, správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu (pokud jsou zpracovávány)
 • v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.
 • můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací

Veškeré výše uvedené osobní údaje nejsou zpřístupněny, používány nebo poskytovány pro marketingové účely

Naše aplikace a software

Naše aplikace a software neshromažďují ani neodesílají žádné Vaše informace. Veškerá Vámi pořízená data, informace o Vás i Vašem zařízení jsou přístupná pouze Vám.